Časopis C H A R I Z M A

Redakčná rada:

Šéfredaktor: Mgr.Andrea Teplanová
Zástupca šéfredaktora: Róbert Lauko
Redaktori: Juraj Pluta,
Karolínka Búsová, Zuzana Mancovičová
Grafika: Mária Teplanová
Jazyková úprava: Blanka Kocinová

Imprimatur: Mons. Marián Chovanec
Biskupský úrad, Nitra; č. 300/2009;
dňa 10. 3. 2009
Cenzor: Mons. Peter Brodek
Registrácia:
MK SR 18.6.2009 EV3727/09
Tlač: ULTRA PRINT, s.r.o., BratislavaAdresa redakcie:
Katolícka charizmatická obnova
Hviezdoslavova 7
949 11 Nitra

e-mail: casopis.kcho@gmail.com

telefón:
+421 907 751 826


Časopis je možné objednať telefonicky na čísle: 0911 958 334.

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: casopis.kcho@gmail.com . Použitie textov je možné so zvolením redakcie.