"Dostali ste veľký dar rozmanitosti chariziem, rozmanitosť, ktorá vedie k harmónii Ducha Svätého, k službe v Cirkvi.

Niekoľko mesiacov pred účasťou na Konkláve, som bol menovaný Biskupskou konferenciou ako duchovný asistent Charizmatickej obnovy v Argentíne. Bol som požiadaný, aby som povedal Obnove, čo pápež od vás očakáva.

Očakávam, že budete so všetkými v Cirkvi zdieľať milosť krstu v Duchu Svätom.
Očakávam evanjelizáciu s Božím Slovom, ktoré hlása, že Ježiš je živý a miluje všetkých ľudí.
Očakávam, že vydáte svedectvo o duchovnom ekumenizme so všetkými tými bratmi a sestrami z iných cirkví a kresťanských spoločenstiev, ktorí veria v Ježiša ako Pána a Spasiteľa.
Buďte blízko k chudobným, núdznym, na dotyk ich tela, tela Ježiša."

pápež František


Obnova v Duchu Svätom

Katolícka charizmatická obnova nie je hnutie medzi hnutiami,
je „hnutie“ Ducha Svätého v celej Cirkvi.

Charizmatická obnova vznikla vo februári 1967 v Pitsburgu v USA. Na duchovné cvičenia v Univerzite Duquesne prišlo asi 30 študentov a spolu sa spontánne modlili k Duchu Svätému. Mali ohromujúcu skúsenosť „vyliatia sa Ducha“.
V 1975 sa pápež Pavol VI. stretol s vodcami Hnutia. Toto zanechalo nezmazateľnú stopu na Obnove a mocne ju posunulo v jej duchovnom raste a pokračovalo cestou spirituálnej blízkosti so sv. Jánom Pavlom II., Benediktom XVI. a teraz s pápežom Františkom.

Milosťou Obnovy sa tradičné kresťanstvo
mení na plný a aktívny život viery,
prežívaný v moci Ducha.

Má regionálnych a národných koordinátorov.
Je pre klerikov, rehoľníkov i laikov, ktorí zároveň
môžu patriť do rôznych hnutí, spoločenstiev a komunít v Cirkvi.


Ciele KCHO

Ciele KCHO sú totožné s cieľmi a víziami Cirkvi a sú opísané v preambule ICCRS.
Obnova sa usiluje prispieť k obráteniu, spáse a posväcovaniu všetkých ľudí a k ich zjednoteniu v účinnom spoločenstve Božieho ľudu. Záleží jej na tom, aby každé dielo v Cirkvi bolo založené na rozpoznávaní Božích zámerov a plánov. Kladie dôraz na: poznanie Boha ako milujúceho a odpúšťajúceho Otca, nadviazanie osobného vzťahu s Ježišom, potrebu posilňovať v sebe prítomnosť Ducha Svätého, dôležitosť Svätého písma, sviatostí, bohoslužby, modlitby, modlitby chvál, dôležitosť chariziem alebo darov Ducha Svätého pre službu Cirkvi, potrebu budovať spoločenstvo, poslanie ohlasovať evanjelium a vydávať svedectvo.Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.