Časopis Charizma vychádza od roku 2004. Vydáva ho Katolícka charizmatická obnova Slovenska,
je určený pre vnútornú potrebu jej členov, sympatizantov a všetkým, ktorí sa snažia obnoviť v Duchu Svätom.
Pravidelne vychádzajú každoročne tri čísla (február, máj, október).


Nájdete tu ustálené rubriky, zahŕňajúce formačné katechézy, aktuálne témy, svedectvá, predstavovanie spoločenstiev a osobností, odpovede na otázky čitateľov, modlitby, úsmevné poučenia zo životov svätých, oznamy o podujatiach KCHO aj knižnú ponuku v Chariknižnici. Na jeho formovaní sa výrazne podieľal prvý šéfredaktor Vdp. Imrich Degro.


Redakčná rada:

Šéfredaktor: Mgr.Andrea Teplanová
Zástupca šéfredaktora: Róbert Lauko
Redaktori: Juraj Pluta,
Karolínka Búsová, Zuzana Mancovičová
Grafika: Mária Teplanová
Jazyková úprava: Blanka Kocinová

Imprimatur: Mons. Marián Chovanec
Biskupský úrad, Nitra; č. 300/2009;
dňa 10. 3. 2009
Cenzor: Mons. Peter Brodek
Registrácia:
MK SR 18.6.2009 EV3727/09
Tlač: ULTRA PRINT, s.r.o., Bratislava


Časopis je možné objednať telefonicky na čísle: 0911 958 334.

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: casopis.kcho@gmail.com . Použitie textov je možné so zvolením redakcie.