CHARIZMA 1/2004

Úvodník


Združenie JAS a predovšetkým kňaz Václav Kocián už niekoľko rokov inicioval stretávanie sa zástupcov Katolíckej charizmatickej obnovy (KChO) v rámci celého Slovenska. Z tohto úsilia vznikla 16. augusta minulého roku Rada pre Katolícku charizmatickú obnovu Slovenska (RKChOS). Túto radu tvoria zástupcovia jednotlivých diecéz. Spravidla je to vždy jeden kňaz a jeden laik. Za koordinátora bol zvolený Peter Brodek, kňaz Nitrianskej diecézy. Jeho zástupcom sa stal Imrich Degro, kňaz Košickej arcidiecézy. Rada má predovšetkým morálnu autoritu, ktorá sa opiera o Božie slovo, usmernenia Cirkvi a prejavenú vôľu spoločenstiev KChO. Chce byť charakterizovaná viac ponúkaním služby tým, ktorí ju potrebujú, ako riadením. Jej cieľom je predovšetkým podporovať osobné obrátenie k Ježišovi Kristovi; hlbšie uvedomovanie si prítomnosti i moci Ducha Svätého; používanie duchovných darov i chariziem; evanjelizáciu v moci Ducha Svätého; formáciu v súlade s učiteľským úradom Cirkvi.
Služobný tím KChO sa rozhodol vydávať časopis. Po vzájomnom dohovore Peter Brodek poprosil kňazov Václava Kociána, Imricha Degra, Dušana Lukáča a pani Elenu Ferancovú, aby prijali službu v redakčnej rade. Redakčná rada na svojom zasadnutí sa rozhodla pre názov Charizma a zároveň vytvorila obsah časopisu, ktorý bude tvoriť niekoľko stálych rubrík. Na začiatku, ako to býva zvykom, bude vždy krátky „úvodník“. Druhou stálou rubrikou je „aktuálna téma alebo udalosť“. Základ časopisu budú tvoriť „formačné katechézy“ dotýkajúce sa aktuálnych otázok i systematickej formácie. Nasledujúcou rubrikou bude „listáreň“, v ktorej čitatelia nájdu odpovede na svoje otázky. V prípade potreby sa vytvorí pre odpovede aj väčší priestor v rámci aktuálnej témy. Neodlučiteľnou súčasťou časopisu sú „svedectvá“ pre vzájomné povzbudenie sa vo viere. Nebude chýbať ani rubrika „Predstavujeme“, v ktorej postupne predstavíme členov služobného tímu, situáciu v jednotlivých diecézach, konkrétne spoločenstvá a zaujímavé osobnosti. Poslednou rubrikou sú „informácie“ o rôznych akciách, knihách i formačných materiáloch, o spoločenstvách KChO i službách a aktivitách, ktoré ponúkajú. Podľa možnosti nebude chýbať ani úsmevné slovko či pieseň.
Časopis bude vychádzať štvrťročne. Chceme ho zatiaľ šíriť zdarma osobnou formou pre vnútornú potrebu členov KChO, ale aj sympatizantov. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o pomoc pri realizácii tohto zámeru. Bližšie informácie dostanete u každého člena služobného tímu, cez ktorých bude aj časopis rozširovaný v rámci jednotlivých diecéz. Menný zoznam s adresami členov nájdete na 11. strane. Okrem toho si môžete časopis objednať aj priamo. Objednávku nájdete na 11. strane dole.
V závere chcem vyjadriť túžbu i želanie celého služobného tímu i redakčnej rady: Nechceme, aby to bolo len čisto ľudské dielo, ale predovšetkým Božie. Chceme, aby sa Charizma stala jednou z foriem našej spolupráce s členmi a sympatizantmi KChO. Tento úmysel vkladáme do svojich modlitieb a zároveň prosíme o modlitbu.

Za služobný tím a redakčnú radu Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.