CHARIZMA 1/2005

Úvodník


Je na svete druhé číslo . . .
Rodilo sa veľmi ťažko a pomaly. Viem, že mnohí z vás netrpezlivo čakali a pýtali sa kedy už bude „nová Charizma“. Uvedomujem si, že je na Slovensku potrebný časopis s takýmto zameraním. Potvrdili to nielen mnohé reakcie jednotlivcov, ale aj stretnutie vedúcich KChO v Žiline. Tí, ktorí tam boli, odchádzali s vedomím, že nie sú sami, že na celom Slovensku žijú bratia a sestry s podobnými radosťami, starosťami i skúsenosťami. A práve tohto ducha jednoty i spolupatričnosti chceme si doslova vzájomne odovzdávať od osoby k osobe, od spoločenstva k spoločenstvu.
Sme stále na ceste a ťažko na nás dolieha spletitosť oceánu ponúk, stále otvorenejšie útoky na Cirkev, skeptický postoj voči obnove, vlastné neúspechy ... Sme neustále konfrontovaní s otázkou vlastnej identity a vízie. Už zosnulý Sv. Otec Ján Pavol II. nás všetkých vyzýva: vstaňme a poďme! Ale ako môžeme vstať a ísť, ak nevieme kto sme, kde patríme a kam máme kráčať? Stojíme pred veľkou výzvou hľadať osobne i spoločne Boží plán s nami. K tomu nám v nemalej miere môže pomôcť aj poznanie vlastnej histórie.
Našu kresťanskú zrelosť, okrem uvedomovania si vlastnej identity i napĺňania vízie, musí charakterizovať aj spoluzodpovednosť za naše spoločenstvá. Nemôžeme byť ľahostajní voči tomu, čo sa v našich spoločenstvách deje. Nemôžeme len prichádzať a brať. Nechávať všetko len na pleciach animátora či vedúceho. Sme spolupútnikmi na ceste.
Mám nádej, že mnohí, ktorí držíte v rukách tento časopis a prežili ste osobnú skúsenosť s hlbším vyliatím Ducha, túžite neustále vo svojom živote hľadať Božiu vôľu i milovať bratov a sestry. Verím, že aj toto číslo Charizmy sa stane povzbudením i výzvou.
Na záver chcem v mene služobného tímu (RKCHOS) a redakčnej rady poďakovať všetkým za konštruktívne pripomienky i návrhy k prvému číslu. Verím, že to druhé je o niečo lepšie. Vďaka tiež patrí všetkým, ktorí nám pomáhali s distribúciou prvého čísla a v nemalej miere aj za finančné príspevky, bez ktorých by sme určite nezrealizovali tento projekt.
Prosím o modlitbu za toto dielo i za jednotu KChO na Slovensku.

za služobný tím a redakčnú radu Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.