CHARIZMA 2/2006

Úvodník


Skúsenosť Ducha
Karol Rahner vo svojich turíčnych meditáciách (Skúsenosť ducha, Prešov 1999) hovorí, že „v Cirkvi vždy existovala mystika, entuziastické zážitky, skúsenosti a pohyby, ktoré sa - aj keď v najrozličnejších podobách a interpretáciách - chápali ako skúsenosti Svätého Ducha“. Sú to skúsenosti „veľmi pôsobivé a oslobodzujúce“. Skúsenosti, „ktoré menia človeka, otvárajú mu celkom nové horizonty života“ a na dlhý čas poznačujú jeho vnútorný postoj. Jednoducho povedané skúsenosti, že Duch je viacej ako kúsok tohto časného sveta, že zmysel človeka nezaniká v šťastí tohto sveta. Skúsenosti „odvahy a odrážajúcej sa dôvery, ktorá vlastne už nemá preukázateľné zdôvodnenie prameniace v úspechu tohto sveta“. Skúsenosti, v ktorých „človek všetko necháva, aby uprednostnil bezhraničné tajomstvo Boha a urobil o d v á ž n e rozhodnutie, týkajúce sa konkrétnej skutočnosti života i sveta“.
Tieto skúsenosti - ako to hovorí Karol Rahner - môžeme „pokojne nazvať i „krstom Ducha“ a pripísať ich účinku Ducha daného spoločenstvu v rámci skúsenosti zo spoločnej modlitby“.
Vyznávame ako kresťania - ako charizmatici - opierajúci sa o svedectvo Písma, že aj my môžeme mať takúto skúsenosť Ducha?
Veríme, že každý z nás ju nadobúda podľa vlastnej historickej a individuálnej situácie svojho jedinečného života?
Veríme, že ju môže nadobudnúť každý kresťan?
Je táto skúsenosť prítomná v našom každodennom živote alebo je minulosťou - len spomienkou?

Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.