CHARIZMA 2/2010

Úvodník


Blížia sa Turíce a veľmi by som sa tešil, keby vôňa jarných kvetov bola zatienená vôňou ovocia, darov a chariziem Ducha Svätého. Kde však nazbierať takú „vôňu“? Niekedy sme takí znechutení svojim životom, ale často aj životom v našej Cirkvi, že sa nám náš krst v Duchu a naša obnova zdajú neúčinné a veľmi vzdialené.
Ako objaviť v sebe znova radosť, istotu, pokoj?
Pomazanie Duchom Svätým premení moje postoje na lásku k svojej Cirkvi. Duch Svätý mení môj postoj k sviatosti zmierenia, lebo on ma učí odovzdať svoje hriechy Ježišovi. Duch Svätý mení moje chodenie do kostola na stretnutie so živým Ježišom v Eucharistii. Táto premena spočíva v mojom prijatí Ducha Svätého, ktorý si ma obnovuje ako kňaza alebo laika. Možno sme už prijali vyliatie Ducha Svätého, prečo potom nejasáme v radosti, ako nás k tomu pozýva celá veľkonočná liturgia? Prečo treba znova volať „Veni Sancte Spiritus“ – Príď, Duchu Svätý?
Je to z jednoduchého dôvodu. Je to Duch Svätý, ktorý vo mne stále objavuje ešte tmavé oblasti môjho života a chce do nich vliať svetlo. Preto aj celá svätá Cirkev stále volá „Príď, Duchu Svätý,“ lebo bez neho nemôže byť svätá, mocná, plná lásky, plná svetla.
Aj ja mám neprestajne zotrvávať pred Bohom v modlitbe a volať „Príď, Duchu Svätý“, lebo iba Ty vieš objaviť vo mne všetko, čo ešte nepatrí Ježišovi. Ty, Duch Svätý, máš silu a vieš ma premeniť. Tvoje pomazanie a naplnenie darmi, ovocím a charizmami ma naplní vôňou radosti. Pane Ježišu, ty si žil v dôvernom priateľstve s Duchom Svätým. Duch Svätý chcel byť s tebou hlavne v ťažkých, krízových situáciách, lebo to On ti vlieval silu, odvahu, lásku a odpustenie k nepriateľom.
Duch Svätý! Radosť, ktorú ty dávaš, nemusí vždy dvíhať naše ruky. Naša istota totiž spočíva v dare Ducha, ktorý nám zraneným hovorí: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi.“( Zjav 7, 14-15 )
Boh si nás robí svojim ľudom, prichádza medzi nás, on nám zotiera slzy a súženie vždy premení na dobro, ktoré v nás buduje istotu, radosť, svätosť. Jedine ty, Svätý Duch, vieš premeniť môj charakter na Ježišov charakter, iba ty vieš zmeniť moje zmýšľanie na Ježišovo zmýšľanie.
A toto je tá radosť, v ktorej máme jasať. Živý Ježiš, uč ma dôvernosti s tvojím Duchom Svätým. Premeň môj smútok na radosť!

Anton Gubala


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.