CHARIZMA 1/2011

Úvodník


Učitelia duchovného života považujú modlitbu za úkon tak telesný ako aj duchovný. Všetci sa modlili nielen hlavou, ale aj celým telom. Telesnými prejavmi modlitby boli rôzne gestá. Už samotné gesto je modlitbou bez slov. A práve táto jednota tela a duše sa prejavuje v úzkom spojení modlitby a pôstu.
Pôst zintenzívňuje modlitbu. Dodáva jej dôveru, takže modlitba už nie je iba záležitosťou pár myšlienok či slov, ale zaujíma celú existenciu človeka. Pôst získava milosť k modlitbe. Modlitba zasa vyprosuje silu k pôstu.
Pôst už je vlastne modlitbou. Je naliehavým volaním tela k Bohu. V pôste sa zjednocujeme s človekom alebo problémom, za ktorý sa modlíme. Už sa neuzatvárame do necitlivosti, ale sme otvorení a solidárni s ostatnými. Vpúšťame ich do svojho vnútra. Takto nás pôst uschopňuje k súcitu a milosrdenstvu. Takáto modlitba už nie je modlitbou z odstupu, ale vyrastá zo zranenia nášho vnútra. Pôstom totiž vstupujeme do vlastnej bezmocnosti, aby sme „narazili“ na bezmocnosť druhých, a tak ju vložili do Božieho milosrdenstva.
Pôst podporuje modlitbu aj preto, že dodáva modliacemu sa väčšiu bdelosť. Človek je viac otvorený pre duchovné veci. Jedlo naopak uvádza človeka do ospalosti.
Pôst môžeme nazvať aj adoráciou. Človek si na nič nerobí nároky. Práve naopak skláňa sa pred Bohom. Skláňa sa svojím telom pred tým, ktorý jediný môže vyplniť hlad vnútra. Len čo sa začneme postiť, sme popudzovaní k rozhovoru s ním.
Pôst nás privádza do Božej blízkosti. Zbystruje zmysly. Najlepšie to vidieť na očiach, sú bdelejšie, žiarivejšie a živšie. Akoby lepšie a viac videli. Pôst nám teda otvára zrak pre skutočnosť, že je v nás Boh. Poskytuje jasnejší pohľad na Boha, jeho tajomstvá a umožňuje nám vytvárať trvalé spoločenstvo s ním. Už teraz nám umožňuje účasť na budúcom Nebeskom kráľovstve. Napomáha nám k väčšej slobode vzhľadom na pozemské dobrá. Pretvára nás v duchovné telo, ako o tom hovorí sv. Pavol: „seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné“ (1Kor 15,44).
Drahí čitatelia, želám vám, nech vstup do pôstneho obdobia, ako aj jeho prežívanie, je pre vás časom modlitby, aby ste nezostali zahanbení vo svojej nádeji.

Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.