Základom Obnovy je uctievať Boha
01.06.2014

Na Olympijskom štadióne v Ríme sa 1. júna 2014 zhromaždilo päťdesiatdvatisíc ľudí. Medzinárodná katolícka charizmatická obnova (International Catholic Charismatic Renewal Services - ICCRS), Katolícke bratstvo covernant-spoločenstiev (the Catholic Fraternity of Covernant Communities) a talianska Obnova v Duchu Svätom (Rinnovamento nello Spirito Santo - RNS) zorganizovali 37. národnú konferenciu obnovy v Duchu Svätom, na ktorú prišiel pápež František a s láskou sa všetkým prihovoril.

Príhovor Svätého Otca

Drahí bratia a sestry! Ďakujem vám veľmi pekne za vaše privítanie. Niet pochýb o tom, že niekto povedal organizátorom, že túto pieseň mám veľmi rád: „Pán Ježiš žije“... Keď som slávil svätú omšu v Buenos Aires s Charizmatickou obnovou, po konsekrácii a po niekoľkých sekundách adorácie v jazykoch sme spievali túto pieseň s takou veľkou radosťou a silou, ako vy dnes. Ďakujem vám. Cítil som sa ako doma.

Ďakujem Obnove v Duchu, ICCRS a Katolíckemu bratstvu za toto stretnutie s vami, ktoré mi dáva tak veľa radosti. Tiež som vďačný za prítomnosť prvých, ktorí mali intenzívny zážitok s mocou Ducha Svätého; Domnievam sa, že to bolo tu Patty, ...

Vy, Charizmatická obnova, ste dostali úžasný dar od Pána. Narodili ste sa z vôle Ducha ako „prúd milosti v Cirkvi a pre Cirkev.“ To je vaša definícia: prúd milosti.

Čo je prvý dar Ducha Svätého? Dar Jeho samého, ktorý je láskou, a spôsobí, že sa zamiluješdo Ježiša. A táto láska mení život. Kvôli tomu sa hovorí: „byť narodený znova, žiť v Duchu.“ ako povedal Ježiš Nikodémovi. Dostali ste veľký dar rozmanitosti chariziem, rozmanitosti, ktorá vedie k harmónii Ducha Svätého, k službe v Cirkvi. Keď na vás, charizmatici, myslím, sám obraz Cirkvi prichádza ku mne, ale konkrétnym spôsobom. Mám na mysli veľký orchester, kde sa každý nástroj líši od ďalšieho a hlasy sú tiež rôzne, ale všetky sú nevyhnutné pre harmóniu hudby. Svätý Pavol o tom hovorí v 12. kapitole Prvého listu Korinťanom. Z tohto dôvodu, tak ako v orchestri, ani nikto v Obnove si, prosím, nemôže myslieť, že je dôležitejší alebo väčší, ako iní! Nikto nemôže povedať: „Ja som šéf.“ Vy, ako celá Cirkev, máte len jednu hlavu, len jeden je Pán: Pán Ježiš. Opakujte so mnou: kto je vedúci Obnovy? Pán Ježiš! Kto je na čele Obnovy? [prítomní]: Pán Ježiš! A môžeme so silou hovoriť, že nik nemôže povedať „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom.

Ako asi viete, pretože správy sa šíria, v prvých rokoch Charizmatickej obnovy som charizmatikov nemal veľmi rád. A povedal som: „Vyzerajú ako škola samby!“ Nezdieľal som ich spôsob modlitby, a ani veľa nových vecí, ktoré sa diali v Cirkvi. Potom som sa začal s nimi zoznamovať a nakoniec som pochopil dobro, ktoré Charizmatická obnova v Cirkvi robí. A tento príbeh, ktorý pochádza zo „školy samby“, napreduje a končí zvláštnym spôsobom: Niekoľko mesiacov pred účasťou na konkláve, som bol menovaný biskupskou konferenciou za duchovného asistenta Charizmatickej obnovy v Argentíne.

Charizmatická obnova je veľká sila v službe hlásania Evanjelia, v radosti Ducha Svätého. Dostali ste Ducha Svätého, ktorým ste poznali Božiu lásku pre všetky jeho deti a lásku jeho slova. V raných dobách sa hovorilo, že vy charizmatici, vždy nosíte Bibliu so sebou, Nový zákon. Máte ju dodnes? [Dav]: „Áno!“ Nie som si taký istý. Ak nie, vráťte sa k tejto prvej láske; majte ju vždy pri sebe vo vrecku, vo svojej taške majte Božie slovo! A prečítajte si kúsok - vždy s Božím slovom!

Ty, Boží ľud, ľudia Charizmatickej obnovy, dávajte pozor, aby ste nestratili slobodu, ktorú vám dal Duch Svätý. Nebezpečenstvo pre Obnovu, tak ako náš drahý otec Raniero Cantalamessa často hovorí, je v jej nadmernej organizácii: nebezpečenstvo prílišnej organizácie. Áno, potrebujete organizáciu, ale nestrácajte milosť a dovoľte Bohu byť Bohom! „Avšak, nie je väčšia sloboda, než sa nechať viesť Duchom, odmietať kalkulovať a všetko kontrolovať a umožniť Mu osvietiť ťa, viesť ťa a tlačiť ťa, kam chce. On dobre vie, čo je potrebné v každom veku či momente. To si vyžaduje byť tajomne plodný!„ (Apoštolská exhortácia Evangelii Gaudium, 280).

Ďalším nebezpečenstvom je - byť „kontrolórom“ Božej milosti. Často sa stáva, že vedúci (dávam prednosť názvu „služobníci“) niektorej skupiny alebo nejakého spoločenstva, možno bez toho, aby to chceli, - správcovia milosti - rozhodujú o tom, kto môže prijať modlitbu vyliatia alebo krst v Duchu a kto nemôže. Ak to niektorí takto robia, prosím vás, aby ste to už viac nerobili, nerobte to viac.“ Vy ste „dávkovači“ Božej milosti, a nie kontrolóri! Nebuďte colným úradom Ducha Svätého!

Máte sprievodcu v Dokumentoch Malines, spoľahlivý kurz, ako si nespliesť cestu. Prvý dokument je teologická a pastoračná smernica. Druhým je Charizmatická obnova a ekumenizmus, ktorú napísal kardinál Suenens a sám veľký prívrženec II. vatikánskeho koncilu. Tretím sprievodcom je Charizmatická obnova a služba človeku, ktorý napísali kardinál Suenens a biskup Helder Camara. Toto je vaša úloha: evanjelizácia, duchovný ekumenizmus, starostlivosť o chudobných a biednych a záujem o ľudí na okraji spoločnosti. A to všetko na základe adorácie! Základom Obnovy je uctievať Boha!

Bol som požiadaný, aby som povedal Obnove, čo pápež od vás očakáva. Prvá vec je obrátenie sa k Ježišovej láske, ktorá mení život a robí z kresťanov svedkov Božej lásky. Cirkev očakáva toto svedectvo kresťanského života a Duch Svätý nám pomáha žiť v súdržnosti s evanjeliom pre našu svätosť. Očakávam od vás, že budete so všetkými v Cirkvi zdieľať milosť krstu v Duchu Svätom (výraz, ktorý sa číta v Skutkoch apoštolov). Očakávam od vás evanjelizáciu s Božím slovom, ktoré hlása, že Ježiš je živý a miluje všetkých ľudí. Očakávam, že vydáte svedectvo o duchovnom ekumenizme so všetkými tými bratmi a sestrami z iných cirkví a kresťanských spoločenstiev, ktorí veria v Ježiša ako Pána a Spasiteľa. Že zostanete spojení v láske, o čo nás Pán Ježiš žiada, pre všetkých ľudí, a že zostanete v modlitbe k Duchu Svätému, aby prišiel do tejto jednoty, čo je nevyhnutné pre evanjelizáciu v mene Ježiša. Nezabudnite, že Charizmatická obnova je svojou povahou ekumenická... Katolícka obnova sa raduje z toho, čo Duch Svätý vykonáva v iných cirkvách„(1 Malines 5, 3).

Buďte blízko k chudobným, núdznym, na dotyk ich tela, tela Ježiša. Buďte blízko, prosím!

Usilujte sa o jednotu v Obnove, pretože jednota pochádza z Ducha Svätého a narodila sa z jednoty v Trojici. Od koho prichádza rozdelenie? Od diabla! Delenie pochádza z diabla. Vystríhajte sa vnútorných bojov, prosím! Nesmú medzi nami existovať!

Chcem poďakovať ICCRS a Katolíckemu bratstvu, dvom organizáciám Pápežského práva, Pápežskej rady pre laikov, za službu globálnej Obnovy; že sa zaviazala k príprave celosvetového stretnutia pre kňazov a biskupov, ktoré sa bude konať v júni budúceho roku. Viem, že ste sa tiež rozhodli zdieľať kanceláriu, pracovať spoločne ako znamenie jednoty, a tým lepšie spravovať zdroje. Veľmi sa teším. Taktiež by som sa chcel poďakovať vám, pretože už organizujete Veľké jubileum 2017.

Bratia a sestry, pamätajte si: uctievať Pána Boha: to je základ! Uctievať Boha. Usilujte o svätosť v novom živote v Duchu Svätom. Buďte „dávkovači“ Božej milosti. Vyhnite sa nebezpečenstvu prílišnej organizácie. Vyjdite do ulíc evanjelizovať, hlásajte evanjelium. Nezabudnite, že Cirkev sa zrodila „vo vyjdení (vyliatím)“, v to turíčne ráno. Buďte blízko k chudobným v dotyku ich tela, zraneného tela Ježiša. Nechajte sa viesť Duchom Svätým, s tou slobodou a prosím, nezatvárajte Ducha Svätého do klietky! So slobodou! Usilujte o jednotu Obnovy, jednotu, ktorá pochádza z Trojice!

A všetkých vás očakávam, charizmatici sveta, oslavovať spolu s pápežom vaše Veľké jubileum na Turíce roku 2017 na Námestí svätého Petra!

Ďakujem vám!


Na záver požiadal pápež František, aby sa za neho modlili. Kľakol si a 50 000 ľudí sa za neho modlilo v jazykoch.


Bohumil Petrík, CNA
CHARIZMA 3/2014


foto: Bohumil Petrík, CNA
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.