Láskavosť
Úvodom je vhodné zopakovať, že prvým ovocím Ducha je láska, a teraz máme hovoriť o láskavosti. Pokúsme sa najprv rozlíšiť, čo chápeme pod pojmom láska Ducha Svätého a čo pod pojmom láskavosť Ducha Svätého.

O láske hovoríme, že je Božou podstatou. Boh je láska, a my sme stvorení na Boží obraz, sme schopní milovať Božou láskou. Iste, vo veľkej miere to závisí od našej jednoty s Bohom. Nakoľko nás preniká Boží Duch, natoľko máme aj my osobnú účasť na jeho láske, ba zároveň sa nám dáva možnosť i schopnosť milovať Božou láskou.

Láskavosť, ako prejav lásky Božej, by sme mohli vidieť vo svetle vonkajších prejavov lásky; akoby sme mohli vidieť lásku oblečenú do skutkov, do vonkajších spôsobov, do vonkajších prejavov.

Poznáme chvíle, keď niekto niekomu povie: „Ste veľmi láskavý!“ Kedy sa to stáva? Obyčajne vtedy, keď chceme vyjadriť niekomu obdiv, úctu, ale najmä poďakovanie za veľkodušnosť, ochotu pomôcť, hoci sme s tým až v takej miere nepočítali.

Mohlo sa stať, že nám niekto v núdzi poradil, ponúkol svoje sily, svoj čas alebo iným spôsobom nám pomohol. Jednoducho, niekto bol k nám láskavý.

Láskavosť je prejavom lásky, ktorá vie dať aj viac, než by si žiadali „normálne“ okolnosti alebo základná spoločenská spravodlivosť.

Pri pohľade na láskavosť ako na peknú ľudskú i kresťanskú čnosť je potrebné dávať pozor na možné krajnosti.

Platí tu základné pravidlo, že láskavosť a vľúdnosť idú spolu.

Niekto môže byť tak veľmi láskavý, že je až nepríjemný. Nemožno preto s láskavosťou prechádzať až k akejsi dotieravosti, lebo láska nie je dotieravá. Je preto veľmi potrebné citlivo, v Duchu Svätom rozlišovať, dokedy sú prejavy našej láskavosti prijímané a ctené.

Niektorí ľudia sa vedia priam vyžívať v týchto prejavoch. Možno to úprimne myslia, ale nie vždy to každému dobre padne. Majú tendenciu hodnotiť situáciu iných podľa svojich predstáv. Čo by si sami priali, to uplatňujú voči iným a živia pritom v sebe pocity spokojnosti, že sú láskaví.

V príbehu z trapistického kláštora sa spomína mních, ktorý sa volal Bernie. O trapistoch je známe, že zachovávajú mlčanie, a príležitostí niečo povedať je veľmi málo. Bernie bol veľmi komunikatívny, a keďže hovoriť nemohol, vyhľadával rôzne príležitosti, kde sa snažil bratom prejaviť nejakú láskavosť, keď nie ústami, tak aspoň nejakým gestom. Potešením mu bolo, keď mohol bratom, ktorí išli za ním, otvoriť dvere. Neostalo to len pri otvorení, ale ešte aj hlbokým úklonom im dal najavo, že ho to teší, keď im môže prejaviť láskavosť.

Po čase sa mu to asi zdalo málo, tak k úklonu začal pridávať bozk svojej pravej ruky, pričom vždy jemne „cmukol“. Bratia však jeho gestá „láskavosti“ asi veľmi nechápali, lebo väčšina z nich, keď sa mali dostať do podobnej situácie, radšej sa mu vyhli.

Chcieť byť láskavý je dobrá túžba, len nezabúdajme, nechať sa vyučovať Svätým Duchom, aby sme včas zbadali jej pravú mieru i užitočnosť.

Na druhej strane sú ľudia, ktorí prežívajú v srdci Božiu lásku, majú ľudí radi, ale len veľmi ťažko to vedia navonok aj v podobe láskavosti vyjadriť.

Nuž tu k dobrej vôli je tiež potrebné vyprosovať si od Ducha Svätého jeho obdarenie ovocím láskavosti. Je veľmi potrebné, je akýmsi korením či medom, ktorý umocňuje chuť k vzájomným prejavom úcty a pochopenia.

Tam, kde sú zdravé prejavy láskavosti, tam sa vytvára atmosféra vzájomného prijatia i príťažlivosti. Ľudia radi vyhľadávajú prítomnosť takýchto bratov či sestier.

Príkladom i povzbudením nám môže byť svätý František Saleský. Mal cholerickú povahu a je známe, že cholerikom láskavosť nie je veľmi blízka. Ešte melancholik alebo sangvinik, tí skôr vedia byť láskaví, ale cholerikom to ide oveľa ťažšie. A predsa, sv. František tak spolupracoval s Božou milosťou, že svätá Cirkev si ho dnes ctí ako svätca „vľúdnosti a láskavosti“.

Pousilujme sa i my tak spolupracovať s Duchom Svätým, aby nás našiel pripravených i ochotných nešetriť prejavmi láskavosti tam, kde nám k tomu dá príležitosť. Pokiaľ nám to až tak nejde z rôznych dôvodov, o to viac prosme, aby nás aj tento druh ovocia Ducha mohol ozdobiť. Nech naše vzájomné vzťahy sú plné láskavosti, lebo náš Boh je veľmi láskavý, zhovievavý, milosrdný i verný.


Peter Brodek
CHARIZMA 2/2014

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.