Brány milosrdenstva
Pápež František vyhlásil Svätý rok milosrdenstva. Želá si, aby sa odpustky tohto roku pre každého stali skutočným zážitkom Božieho milosrdenstva. Na veriacich čakajú otvorené brány milosrdenstva. Sú to brány, ktoré sú otvorené iba počas Svätého roka, inak sú zamurované. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Z rozhodnutia Svätého otca budú Brány milosrdenstva otvorené vo všetkých katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí miestny biskup. Brána milosrdenstva je spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok. Vysvetlenie, ako je možné získať odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva podal Svätý Otec František v liste predsedovi Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie.

List Svätého Otca Františka,
ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti
mimoriadneho Svätého roku milosrdenstvaCtenému bratovi Mons. Rinovi Fisichellovi,
predsedovi Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie.

Blízkosť mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva mi dovoľuje, aby som sa zameral na pár bodov, ktoré sa mi zdajú dôležité, lebo umožnia, aby sa slávenie svätého roku pre všetkých veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom. Mojou túžbou je, aby bolo jubileum živým zakúsením Otcovej blízkosti, bezprostredným, priam rukolapným dotykom s jeho nežnosťou, ktorý upevní vieru každého veriaceho a urobí jeho svedectvo účinnejším.
Moje myšlienky smerujú v prvom rade k všetkým veriacim, ktorí budú prežívať milosť svätého roku či už v jednotlivých diecézach alebo ako pútnici v Ríme. Želám si, aby sa odpustky svätého roku pre každého stali skutočným zážitkom Božieho milosrdenstva, ktoré všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, a úplne zabúda na spáchaný hriech. Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky musia na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k svätej bráne, ktorá bude otvorená na každej katedrále alebo na kostole, ktorý určí diecézny biskup, a tiež na štyroch pápežských bazilikách v Ríme. Taktiež stanovujem, že bude možné získať odpustky vo svätyniach, kde bude otvorená brána milosrdenstva, a v kostoloch tradične považovaných za milostivé. Je dôležité, aby bol moment získania odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Bude nutné, aby boli tieto slávené sviatosti spojené s vyznaním viery a s modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci na dobro Cirkvi a celého sveta.
Okrem toho myslím aj na tých, čo z rozličných dôvodov nemôžu prísť k svätej bráne – predovšetkým na chorých, starých a opustených, ktorí často nie sú schopní vyjsť z domova. Pre nich bude veľkou pomocou, ak budú prežívať chorobu a utrpenie ako zakúšanie blízkosti Pána, ktorý v tajomstve svojho utrpenia, svojej smrti a zmŕtvychvstania ukázal kráľovskú cestu, ako dať bolesti a osamelosti zmysel. Ich cestou, ako získať odpustky svätého roku, bude prežívanie tohto okamihu skúšky s vierou a s radostnou nádejou, prijímajúc Eucharistiu alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe – aj prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov.
Moje myšlienky sa uberajú aj k väzňom, ktorých sloboda je obmedzená. Svätý rok vždy bol príležitosťou na rozsiahlu amnestiu určenú tým, ktorí si síce zaslúžili trest, no uvedomili si spáchanú neprávosť a úprimne si želajú znova sa začleniť do spoločnosti a priniesť do nej svoj poctivý vklad. Títo všetci môžu konkrétne dosiahnuť milosrdenstvo Otca, ktorý chce byť blízko tých, čo najviac potrebujú jeho odpustenie. Môžu získať odpustky vo väzenských kaplnkách a tiež zakaždým, keď prejdú bránu svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca. Toto gesto môže pre nich znamenať prechod svätou bránou, pretože Božie milosrdenstvo, ktoré dokáže premieňať srdcia, dokáže premeniť aj mreže na skúsenosť slobody.
Želal som si, aby Cirkev v tomto milostivom čase znovu objavila bohatstvo obsiahnuté v dielach telesného i duchovného milosrdenstva. Skúsenosť milosrdenstva sa totiž stáva viditeľnou skrze svedectvo konkrétnych znamení, ako nás to učil sám Ježiš. Zakaždým, keď veriaci sám vykoná jeden alebo viac takýchto skutkov, určite dosiahne odpustky svätého roku. Z toho plynie povinnosť žiť z milosrdenstva, ak chceme dosiahnuť úplné a všetko zahŕňajúce odpustky z moci Otcovej lásky, ktorá nikoho nevylučuje. Ide tu predovšetkým o úplné odpustky svätého roku, ktoré sú ovocím samotnej tejto udalosti, slávenej a prežívanej s vierou, nádejou a láskou.
A konečne odpustky svätého roku môžu dosiahnuť aj tí, ktorí zomreli. S nimi sme spojení cez svedectvo viery a lásky, ktoré nám zanechali. Tak, ako si ich pripomíname pri slávení Eucharistie, takisto sa môžeme za nich modliť vo veľkom tajomstve spoločenstva svätých, aby ich milosrdná Otcova tvár oslobodila od každej stopy viny a aby ich pritiahla k sebe do blaženosti bez konca.
Jedným z vážnych problémov našej doby je zaiste zmenený postoj k životu. Veľmi je rozšírená mentalita, z ktorej sa vytratila náležitá osobná i spoločenská citlivosť voči prijatiu nového života. Tragédiu potratu niektorí prežívajú len povrchne, akoby si neuvedomovali obrovské zlo, ktoré takýto skutok v sebe nesie. Iní však, naopak, prežívajú tento moment ako porážku, hoci si myslia, že nemajú inú cestu. Zvlášť myslím na všetky ženy, ktoré podstúpili potrat. Dobre viem, pod akým tlakom urobili toto rozhodnutie. Viem, že ide o životnú i morálnu tragédiu. Stretol som toľké ženy, ktoré nosili v srdci jazvu po tomto prekonanom a bolestnom rozhodnutí. To, čo sa stalo, je hlboko nesprávne; je možné nestratiť nádej, avšak len vtedy, ak to v celej pravde pochopíme. Božie odpustenie nie je možné odoprieť nikomu, kto ľutuje, najmä ak s úprimným srdcom pristúpi k sviatostnej spovedi, aby dosiahol zmierenie s Otcom. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodol udeliť všetkým kňazom – bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie – počas svätého roka fakultu: dať rozhrešenie od hriechu potratu všetkým, ktorí sa ho dopustili, a s kajúcim srdcom prosia o odpustenie. Kňazi nech sa pripravia na túto veľkú úlohu, aby vedeli pripojiť slová úprimného prijatia spolu s myšlienkami, ktoré pomôžu kajúcnikom pochopiť spáchaný hriech. Rovnako im majú ukázať cestu skutočného obrátenia, aby dokázali pochopiť ozajstné a veľkodušné odpustenie Otca, ktorý svojou prítomnosťou všetko obnovuje.
Posledné zamyslenie venujem veriacim, ktorí z rozličných dôvodov navštevujú kostoly spravované kňazmi z Bratstva sv. Pia X. V tomto Svätom roku milosrdenstva nechcem nikoho vylúčiť. Z rozličných strán mi spolubratia biskupi referovali o správnej viere a sviatostnej praxi týchto veriacich, ktorá je však spojená s nevýhodou, že žijú v pastoračne ťažkej situácii. Dúfam, že v blízkej budúcnosti sa nájdu riešenia ako nadobudnúť plné spoločenstvo s kňazmi a predstavenými tohto bratstva. Dovtedy, vedený potrebou postarať sa o dobro týchto veriacich, zo svojho vlastného rozhodnutia ustanovujem, že tí, ktorí počas Svätého roku milosrdenstva pristúpia k sviatosti zmierenia u kňazov Bratstva sv. Pia X., prijmú rozhrešenie od svojich hriechov platne a dovolene.
Dúfajúc v príhovor Matky milosrdenstva, zverujem prípravu tohto mimoriadneho svätého roku do jej ochrany.


Vo Vatikáne 1. septembra 2015
František
Zoznam kostolov na Slovensku,
v ktorých boli otvorené Brány milosrdenstva


Bratislavská arcidiecéza (5)

Katedrála sv. Martina v Bratislave
Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke
Farský kostol sv. Antona Paduánskeho v Báči
Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave

Trnavská arcidiecéza (3)

Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom
Farský kostol sv. Ondreja, apoštola v Komárne

Nitrianska diecéza (3)

Katedrála sv. Emeráma v Nitre
Kostol sv. Andreja Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom
Kostol sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku

Žilinská diecéza (6)

Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline
Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Žiline – Hájik
Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho v Dubnici nad Váhom
Farský kostol sv. Mikuláša vo Višňovom
Kostol Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková

Banskobystrická diecéza (17)

Katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici
Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej v Banskej Štiavnici
Filiálny kostol Panny Márie Fatimskej v Hriňovej – Raticov Vrch
Prepoštský kostol Panny Márie v Kláštore pod Znievom
Farský kostol svätého Michala, archanjela v Leviciach
Farský kostol svätej Margity Antiochijskej v Litave
Farský kostol Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa v Nitrianskom Pravne
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Novej Bani
Farský kostol Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom
Farský kostol svätého Bartolomeja, apoštola v Prievidzi
Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Lupči
Bazilika Navštívenia Panny Márie na Starých Horách
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Šahách
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Teranoch
Farský kostol Narodenia Panny Márie vo Veľkom Krtíši
Farský kostol svätej Alžbety vo Zvolene
Farský kostol povýšenia Svätého kríža v Žiari nad Hronom

Košická arcidiecéza (19)

Katedrála sv. Alžbety v Košiciach
Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou
Bazilika sv. Egídia v Bardejove
Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
Farský kostol sv. Martina v Lipanoch
Farský kostol Všetkých svätých v Humennom
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach
Farský kostol sv. Vavrinca, diakona v Sobranciach
Farský kostol Návštevy Panny Márie v Trebišove
Farský kostol Zoslania Ducha Svätého v Moldave nad Bodvou
Pútnická kaplnka Narodenia Panny Márie vo Svätej Márii
Pútnický kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske
Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach
Pútnický kostol sv. Vojtecha v Gaboltove
Pútnický kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši
Pútnický kostol Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove
Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Svinej
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Snine – sídlisko
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP

Spišská diecéza (19)

Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči
Bazilika sv. Jakuba v Levoči
Bazilika Povýšenia svätého Kríža v Kežmarku
Diecézna Svätyňa Božieho milosrdenstva v Smižanoch
Kostol sv. Šimona a Júdu v Námestove
Kostol Všetkých svätých v Rabčiciach
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom
Kostol sv. Martina v Trstenej
Kostol Povýšenia svätého Kríža v Dolnom Kubíne
Kostol sv. Ondreja v Ružomberku
Kostol sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi
Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch
Kostol sv. Michala v Spišskom Bystrom
Kostol Božieho milosrdenstva v Istebnom

Rožňavská diecéza (9)

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Brezne
Premonštrátsky kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jasove
Farský kostol Navštívenia Panny Márie v Lučenci
Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Ľuboreči
Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici
Farský kostol sv. Vavrinca v Revúcej

Prešovská arcidiecéza (7)

Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Prešove
Chrám sv. Petra a Pavla v Poprade
Bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine
Chrám Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom
Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
Monastiersky chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Krásnom Brode

Košická eparchia (3)

Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach
Bazilika minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach
Chrám sv. Juraja v Slovinkách

Bratislavská eparchia (1)

Katedrála Povýšenia Pánovho Kríža v Bratislave


-aj-

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.