Deň čo deň zázrak vo mne rastie
Salvatore Martinez

Ako ste vy vstúpili do Obnovy v Duchu Svätom?

Narodil som sa a bol som vychovávaný v kresťanskej rodine v srdci Sicílie v polovici 60. rokov. Obnova prišla na Sicíliu, keď som mal dvanásť rokov. Bol to jeden z prvých prejavov tejto živej milosti, ktorá prišla do Ríma, do Talianska v roku 1974 a neskôr v roku 1977, Enna, moja teta a moji rodičia boli medzi prvými, ktorí sa v nej angažovali a oni potom zapojili aj mňa. Odvtedy som hral na gitare a na organe a bol som vedúcim hudobníkom. Už keď som mal štrnásť rokov, bol som členom jadra skupiny ( pastoračná služba) Komunity - riadiaceho orgánu, ktorá viedla asi 120 ľudí. V roku 1986 som sa stal členom Regionálnej rady Sicílie , reprezentoval som mládež a bol som vedúcim hudobníkom. V roku 1991 som sa stal Regionálnym koordinátorom - prvým laikom na Sicílii v tejto funkcii; v roku 1994 som bol zvolený za člena Národného služobného výboru a v roku 1997 som sa stal Národným koordinátorom; v roku 2007 ma zvolili a stal som sa prvým prezidentom, dokonca i v tomto prípade prvým laikom v histórii Hnutia.

Čo ste sa naučili odkedy ste súčasťou Obnovy v Duchu Svätom?

Čo môžem s istotou povedať, je, že deň čo deň zázrak vo mne rastie a nepodľahol som únave ani zvyku. Vidím Ducha neustále v práci s „fantáziou“, ktorá vytvára zázraky a často pohnutie vo mne. Ako by som mohol byť nevďačný voči takémuto veľkorysému Darcovi? Ak sa pozriem na dnešok a zajtrajšok, čo mi prinesie, všetko sa točí okolo jednej zásady: väčšia alebo menšia poslušnosť Duchu Svätému.
Tu leží krása kresťanského života; nie je to len niečo napísané, aby sa to iba interpretovalo alebo čo najviac strážilo vo svojej pôvodnej podobe charizmy; naopak, je potrebné, aby sa to postupne otváralo pre pôsobenie Ducha, ktorý prichádza pred teba a prekvapuje ťa každý deň viac a viac. Aké povzbudzujúce je vidieť Ducha otvárajúceho nové cesty a nové scenáre, ktoré by tvoja predstavivosť a uvažovanie považovali za nemožné! Každý z nás, ak poslúcha Ducha, zažije a pochopí, že jeho ľudské hranice môžu byť prekonané, a že Duch má silu viesť nás ďalej. To, čo hovorím, je to, čo som sa naučil v mojom živote; čo som videl a počul, žiadna kniha, žiadna ľudská náuka, žiadne psychologické cvičenie by nám nikdy neumožnilo takýto experiment. Kresťanský život sa zrodil a znova sa obnovuje vo videní a v dotýkaní sa Božej Slávy v nás a okolo nás.

Ste zaneprázdnený človek, ako zvládate byť spisovateľom, poradcom, prezidentom Obnovy v Duchu Svätom?

Myslím, že je to vďaka fyzickej a duševnej sile, ktorú mi Pán dáva každý deň, pretože taká nepretržitá práca by zdolala aj obra! Bez Ducha by som bol ničím a môj život a akákoľvek obeť by nič neznamenala.

Ste autorom mnohých kníh - ktorú by ste v krátkosti vyzdvihli?

Doteraz bolo vydaných 25 mojich kníh. Spomedzi tých skorších by som odporučil „Sulle orme dello Spirito“ (Edícia RnS), v ktorej hovorím o „cattolicesimo pneumatologico“ - katolíckej pnematológii vytvorenej ľuďmi, ktorí prenášajú vyjadrenie viery alebo zjavenie Ducha nie ako duchovný štýl, ale ako vzácnu duchovnú oddanosť, prisľúbenie. Viera, musí byť „premyslená“ a prenesená do hlbšej úrovne života prostredníctvom formácie, ktorá je dôležitá. V „Ridire la fede, ridare la speranza, rifare la carita“(Vyd. RnS) je čítanie v súčasnosti a pôvodnosť kresťanskej viery. Kniha vysvetľuje, ako je možné znova dávať vieru, znova dávať nádej, znovu robiť charitu v dobe, v ktorej sa zdá, že Cirkev a Evanjeliá sú odsúdené hrať len okrajovú úlohu. Je to kniha, ktorá znova predkladá veľkú výzvu na novú evanjelizáciu. Spomedzi posledných by som rád odporučil knihu „Papa Francesco e lo Spirito Santo-Novita, Armonia, Missione“ , akási „premyslená antológia“, v ktorej všetko, čo Pápež František povedal o osobe Ducha Svätého, je predložené a rozdelené do troch tém inšpirovaných tromi slovami, ktoré Svätý Otec výrazne použil pri príležitosti oslavy Turíc v 2013, aby definoval prítomnosť a dielo Ducha Svätého. Slová: Spirito Santo - Novita - Novina, správa o Duchu Svätom; Armonia - harmónia, súlad, súhra; Missione - misia, poslanie. Kniha je užitočná pre každého a ponúka materiál na uvažovanie a meditáciu, na znovuobjavenie prvoradej dôležitosti Ducha Svätého v našom živote a dejinách. Nakoniec ešte jedna „Sospinti dallo Spirito - Ripartiamo dal Cenacolo“ (Ed. San Paolo) príručka, aby sme znovu našli našu vieru vo svetle Ducha, Veľkej Noci, Turíc.

Ako by ste predstavili obnovu v Duchu Svätom poslucháčom strednej a východnej Európy?

Obnova vznikla vo februári 1967 v Pitsburgu v USA. Na duchovné cvičenia v Univerzite Duquesne, prišlo asi 30 študentov a spolu sa spontánne modlili k Duchu Svätému: mali ohromujúcu skúsenosť "vyliatia sa Ducha", ako zoslania lásky živého Ježiša a pre Cirkev. "Oheň" bol zapálený a mohol vzplanúť a rozšíriť sa po svete v krátkom čase. Obnova prišla do Talianska v roku 1972 do Biskupskej Gregoriánskej Univerzity. V 1975 sa pápež Pavol VI. stretol s vodcami Hnutia. Toto zanechalo nezmazateľnú stopu na Obnove v Taliansku a mocne ju posunulo v jej duchovnom raste a pokračovalo cestou spirituálnej blízkosti so sv. Jánom Pavlom II., Benediktom XVI. a teraz s pápežom Františkom. Duchovné hnutie Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) je v stave milosti, ktorá kdekoľvek sa dostane, je prijímaná, vítaná a obnovuje sa. Bez rozdielu, v akýchkoľvek prostrediach RnS začne a pokračuje v povzbudzovaní duchovnej obnovy, ktorá radikálne mení srdcia a životy a zásadne ich obracia smerom k Bohu a následne k človeku.

Ako funguje Obnova v Duchu Svätom v Taliansku?

Už mnoho rokov sa RnS v Taliansku postupne rozrastá. Iba v priebehu 40 rokov sa rozšírila do vyše 200 krajín, v Taliansku má viac ako 200 000 členov, viac ako 100 000 sympatizantov, ktorí sú v kontakte s charizmatickou skúsenosťou, zvlášť s RnS. Má tiež misie mimo krajiny, vo Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, Moldavsku, Izraeli, Kanade, USA a v Austrálii.

Aké sú vaše posledné najväčšie úspechy a projekty?

Čo ma hneď napadlo, je nedávne 37. Zhromaždenie Obnovy s pápežom Františkom, ktoré sa uskutočnilo na Olympijskom štadióne v Ríme v minulom roku, na ktorom bolo 52 000 účastníkov. Bola to obrovská duchovná udalosť modlitby a evanjelizácie organizovaná RnS v spolupráci s ICCRS /Medzinárodná katolícka charizmatická služba obnovy/ a s CFCCCF /Katolícke bratstvo charizmatických komunít a spoločenstiev/ s aktívnou účasťou hlavných talianskych charizmatických komunít. "Zdieľané" zhromaždenie, ktoré sa v minulosti nikdy neuskutočnilo a na ktorom sa zúčastnili bratia a sestry zo 62 krajín z piatich kontinentov, ale predovšetkým to bola špeciálna udalosť, lebo sa jej zúčastnil pápež František. Pápež František svojou prítomnosťou a činnosťou na štadióne pripomenul Cirkvi, že "terajšia prítomnosť milosti" v charizmatickej obnove je skutočným obrazom Cirkvi, ktorá sa obnovuje a žije pomazaním, ktoré prichádza skôr z Ducha Svätého, než z fungovania a organizácie Cirkvi. Cirkev sa zrodila a postupne sa znova obrodzuje v milosti Turíc a z charizmy Ducha.

Aké sú vaše najväčšie výzvy a problémy?

Veľa rokov už hovoríme, že matka všetkých kríz je duchovná a len vo všeobecnom návrate k "duchovnej" Cirkvi a svetu znova nájdeme smer a "definíciu". Pápež František robí túto "antickú novotu", ktorá umožňovala a umožňuje kresťanstvu bezpečne prechádzať storočiami.
Obnova vždy bola zahrnutá do "novej evanjelizácie": po projekte " Desať verejných námestí pre desať prikázaní", maratónu evanjelizácie venovanému Dekalógu - programu, ktorý sa dotkol jedenástich najväčších talianskych miest, v rokoch 2012 a 2013 sa dostávame až na Stredný východ - v službe rodinám sveta prostredníctvom "Medzinárodného centra pre rodinu" v Nazarete v rámci RnS prostredníctvom Vatikánskej nadácie - založenej výslovne pápežom Benediktom. Niet miesta, kde by bolo viac vidieť pôsobenie Ducha Svätého, ako je rodina: takže, nech Cirkev je svätá, nech národy hľadajú cesty mieru a spravodlivosti, viera musí byť prinesená späť do domova! Hnutie chce znovu upevniť prvoradosť duchovnej dimenzie, zdravý laicizmus, starostlivo podporujúci človeka v medziľudských vzťahoch v rodinnej aj spoločenskej oblasti. RnS chce mať platnú účasť v Cirkvi, ale tiež zmysluplnú účasť v celosvetovej Cirkvi, dúfajúc, že tí, ktorí majú a budú mať možnosť poznať RnS, budú ovplyvnení nadšením, ktoré ho oživí a povedie účastníkov a protagonistov k milosti obnovy.

Uskutočňujú sa modlitebné stretnutia v domoch, kostoloch alebo inde?

Modlitebné skupiny a spoločenstvá sa stretávajú aspoň raz za týždeň, vo všeobecnosti vo farnostiach - na modlitebných stretnutiach, ktoré trvajú asi dve hodiny a skladajú sa zo spontánnych modlitieb, chvál a vzdávaní vďaky, počúvania Božieho Slova a odpovedí. Všetko toto je sprevádzané piesňami, svedectvami, vyznaniami a vzývaniami v atmosfére radosti a veľkonočného bratstva. Vo všeobecnosti modlitebné stretnutia nasledujú štýl prvých kresťanských komunít opísaných v listoch Pavla (cfr1 Kor 14, 12 Efez. 5,18 - 20): "misionársku liturgiu", formu vyhlásení, v ktorej účastníci na báze všeobecného kňazstva veriacich sú vedení k okamžitému stretnutiu s Ježišom, dokonca k osobným svedectvám, z ktorých sa vyznávajú vo viere.

Koľko ľudí sa ich približne zúčastňuje?

Počet sa mení od skupiny ku skupine. Niektoré skupiny môžu mať len asi 10 členov, ale v niektorých oblastiach sú skupiny, ktoré majú až od 400 do 500 účastníkov v každej skupine.

Dávajú miestni a národní cirkevní predstavitelia dostatok priestoru Obnove v Duchu Svätom? Nezľahčuje katolícka Cirkev jej úlohu v prospech úcty k Panne Márii, k predpísaným modlitbám, ružencu, púťam alebo svätým?

RnS preberá pastoračné zásady od biskupov na všetkých úrovniach - diecéznej, oblastnej, národnej a pretvára si ich, čo podporuje jej členov vložiť svoje schopnosti ako aj dary a charizmy do služieb Cirkvi, pretože autenticita týchto prvkov je pre ne pastoračnou. Členovia sa zaväzujú zodpovedným a kreatívnym spôsobom vo svojich jednotlivých Cirkvách aktívne zapájať do pastoračných projektov v sústavnom dialógu s diecéznym ordinárom. Štruktúra Asociácie predpokladá organizácie na všetkých úrovniach, t.j. diecéznej, regionálnej, národnej.

Vy sa tiež zúčastňujete veľkých protestantskýchstretnutí s uzdravujúcimi zázrakmi, čo si o nich myslíte?

Obnova sa vždy venovala ekumenizmu. Je to prejav úcty voči Duchu Svätému a jednotnej Kristovej cirkvi. My praktizujeme to, čo možno nazvať "duchovný ekumenizmus", nie teologický ani diplomatický. Hľadáme to, čo nás zjednocuje v modlitbe, adorácii, v počúvaní Božieho slova, prosiac Boha o odpustenie za to, čo nás rozdeľuje. Považujeme "Ježišovu modlitbu" za nevyhnutnú výzvu ( ut unum sint : " nech sme jednotní" v Jn 17, 21). Je to výchovný princíp: otvoriac seba iným, sa učíme od Boha ostať verní Cirkvi, jednej a svätej ako aj bratom a sestrám. Kardinál Josef Leo Suenens vyhlasuje, v druhom teologicko-pastoračnom dokumente venovanom Obnove v roku 1978, že "ak to nie je ekumenické, nebude to pravá obnova". V skutočnosti, jeden z plodov Koncilu bolo znovu objavenie Ducha ako princípu viditeľnej jednoty medzi kresťanmi.

V Skutkoch čítame o obrovských zázrakoch a daroch Ducha Svätého v rámci cirkvi - prečo tomu nie je tak teraz, alebo je? Prečo to nie je také viditeľné a známe? Sú Fatima, Lurdy, Guadelupe, Medjugorje a ostatné skôr výnimkou, ktorá je daná Cirkvi na celom svete?

Milosti Pána sa neskončili a dokonca dnes "znamenia a zázraky" sprevádzajú hlásanie Evanjelia. Duch vždy pomáha Cirkvi darmi a charizmami, ktorým sa darí vo všetkých kútoch sveta, ako sa dozvedáme zo skúseností laikov a kňazov. Som toho svedkom vo všetkých krajinách, ktoré som z milosti navštívil. Sv. Ján Pavol II. veľmi jasne povedal, že tieto charizmy nie sú vždy prijímané s vďačnosťou a vykonávané s obľubou. Je tendencia nechať ich vyhasnúť, považovať ich za druhoradé, dokonca za problematické. Namiesto toho, aby prispeli ku spáse ľudí a posväteniu veriacich. Sú základnou časťou Cirkvi a jej rozvoja. Zázrak napomáha viere rásť; uzdravenie je milostiplnou odpoveďou Boha; oslobodenie je dôkazom, že satan nemá posledné slovo, víťazstvo nad človekom. Sv. Pavol nás pozýva k "usilovaniu sa o charizmy" (1 Kor. 14, 1)a mať ich v "hojnosti". Preto o ne musíme prosiť, prijať s vďačnosťou a vykonávať ich.

Podľa vašich skúseností, počúva Cirkev v Taliansku a tiež vo svete pozorne Ducha Svätého?

Nie je jednoduché rozprávať o Duchu Svätom. A tiež nie je jednoduché ostať pokorným pred Ním. Duch Svätý je a ostáva na mnohých miestach zabudnutou osobou Svätej Trojice. Jasné pochopenie, porozumenie Ducha Svätého je hlboko v nás. A predsa prítomnosť Osoby Ducha Svätého v nás nám prináša osobité príznaky: hoci tichý a neviditeľný, je to On, kto nám ponúka "smer a jasnosť" nášho svedectva Ježiša Krista. Je vždy prítomný, je nad nami, ochotný dokázať svoju prítomnosť. Nie je prítomný, ak mu nedovolíme na nás pôsobiť, ale nikdy nechýba v našom živote, ak si ho želáme a vzývame jeho mocnú prítomnosť.
V mysli sa často vraciam k slovám sv. Jana Pavla II., ktoré vyslovil pri príležitosti 30. výročia vzniku Obnovy v Taliansku a k definitívnemu schváleniu Štatútu v roku 2002: "Urobme všetko pre to, aby sme spoznali a milovali Ducha Svätého." Prijatá zodpovednosť, mandát obrovských rozmerov, čo je možné akceptovať len vo viere.
Kto, pokorný alebo sebavedomý by mohol povedať, že pozná Ducha Svätého tak dobre a miluje ho tak veľmi, že by sa mohol stať dôveryhodným veľvyslancom tým, ktorí ho nepoznajú alebo sú s ním sotva v kontakte? Jedna vec je istá: uistenie pápeža Leva XIII.: "Duch Svätý je obrovská neznáma" (Divinum Illud Munus 1897) ostáva dodnes pravdivým a overiteľným. Pneumatológia, fenomenológia Ducha, teológia charizmy, religiozita skúsenosti ostávajú najzanedbanejšími odvetviami katolíckych štúdií. Čo teda môžeme povedať o obraze Turíc tak zabudnutými v tradičnom kazateľstve a v úvahách pokrstených. A predsa Písmo nás doslova víta "kráčať v zhode s Duchom" (Gal.5,16-17), k „pokore k Duchu Svätému" (cf At 5,32), k " spoznávaniu vecí Ducha" (cf1 Kor. 2 12-13), " k milovaniu Ducha, ktorý nás miluje žiarlivo" (cf Jakub 4,5), k obnove seba samých v Duchu" (cf Tit, 3, 5-7). A definitívne "žiť v Duchu Svätom" (cf Gal. 5, 18-26): Ef 4, 20-24) a dokazovať Cirkvi nepretržitú a potrebnú pomoc zo zážitku s Duchom Svätým pre život v Kristovi plný nebeských požehnaní. Otázka sv. Pavla v Efeze ostáva pre mnohých kresťanov dodnes nezodpovedaná: „Prijal si Ducha Svätého, keď si našiel vieru?" (19,2). Odpoveď: "Ešte sme nepočuli o tom, že Duch Svätý existuje." Nemajme ilúzie. Pápež Benedikt XVI. jasne potvrdil: „Nikto nemôže dať, čo nevlastní. Nemôžeme preniesť Ducha Svätého účinným spôsobom, urobiť ho viditeľným, ak my sami nie sme v jeho blízkosti. Preto najdôležitejšia vec, čo sa týka kontaktu s ním, je, že my, takpovediac zostávame v dosahu dychu Ducha Svätého, aby sa nás neustále vnútorne dotýkal." (Stretnutie s kňazmi v diecéze Bolzano - Bressanone, 6. august 2008)

Aké sú vaše plány na rok 2015? Navštívite východnú Európu?

Ďalšie stretnutie Hnutia je 38. národná konferencia vodcov 5,-8. decembra v Rimini " Rieky živej vody budú vytekať zo sŕdc tých, ktorí veria vo mňa". (cf Ján 7. 38) Viac ako 4 000 vodcov sa stretne spolu, aby spolu rozjímali - cez rozhovory, sympóziá, modlitby, slávenie Eucharistie- na misii "Obnovy v milosti za evanjelizáciu", definícia, ktorou nás pápež František vyzýval rozhodne žiť cez našu charizmatickú spiritualitu. Vo svetle obnovy pastoračného organizmu, ktoré nás bude zamestnávať v prvých mesiacoch roku 2015- tento úvod bude naďalej príznačný pre tento rok. Sme spojení s východnou Európou zvláštnym spôsobom už od roku 2002, odkedy sme prijali pozvanie biskupa z Chisinau, aby sme prispeli ku vzniku katolíckej cirkvi v Moldavskej republike. Každý rok navštevujem naše misionárske spoločenstvo a sprevádzam kňazov a laikov pri špeciálnych príležitostiach formácie a evanjelizácie a venujem zvýšenú pozornosť chudobným rodinám a zdravotne postihnutým. Čaká ma niekoľko stretnutí v budúcnosti: v januári budem v USA na Národných modlitebných raňajkách, kam som pozvaný na rozhovor o tom, aká je situácia rodiny na Blízkom východe. Vo februári budem hovoriť na plenárnom zasadnutí Pontifikálnej rady pre laikov a v septembri na Svetovom stretnutí rodín, Filadelfia 2015 v USA. Popri tom sa zapojím do prezentácie projektu "Domov pre pápeža, pre rodiny sveta" v Nazarete, ktorá bude aj zvláštnou udalosťou, ktorej sa zúčastní pápež František.


Bohumil Petrík/CNA
CHARIZMA 1/2015


foto: Bohumil Petrík/CNA
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.