Pôst a Božia moc
Rozoslanie učeníkov do sveta bolo sprevádzané Ježišovým požehnaním a prísľubom: „Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.“ (Mt 10, 1) Táto moc nebola nejaká magická energia, ktorá by sa dala v núdzi použiť. Daná moc je istý nástroj, ktorý bol apoštolom zverený.

Ježiš svojich učeníkov vyučoval, pripomínal im slová života, boli naplnení posolstvom evanjelia. Sami apoštoli vraveli: „Pane, a ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života.“ (Jn 6, 68) Ježiš učeníkom ukázal ako a čo sa má robiť, ako sa zachovať v danej situácii, aký postoj treba zaujať voči ostatným. „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 15) V istých momentoch nechá učeníkov, aby pozorovali jeho modlitbu, pôst, prinášanie obety.

Toto všetko sa stáva nástrojom Božej moci a Božieho pôsobenia v evanjelizácii učeníkov. Moc spočívala v evanjeliu, nasledovaní Krista, modlitbe a pôste. Práve tieto postoje dávajú voľný priechod pôsobeniu Ducha Svätého. On potom môže zjaviť aj mimoriadny účinok Božej moci. Účinok, ktorý najprv formuje životy samotných učeníkov a potom aj tých, ku ktorým prichádzajú. Všetci máme podiel na apoštolskom poslaní. Toto poslanie sa začína najskôr v našom živote. Tu potrebujeme dať vyniknúť spomínanej Božej moci. Ak naozaj po nej túžime, nemôžeme zostať v pasívnom očakávaní niečoho mimoriadneho, ale začneme robiť konkrétne kroky.

Tak ako Ježišovi učeníci máme aj my nechať vstúpiť do svojho života silu evanjelia, vykročiť v nasledovaní Krista a učiť sa modlitbe a pôstu.

Zvlášť toto pôstne obdobie sa môže stať momentom znovuobnovenia Božej moci v našich životoch. Sv. Serafín Sarovský hovorí: „Keď sa človek postí, jeho telo bude priesvitné a ľahké, vnútorný život sa zdokonalí a prejaví nádhernými víziami. Vonkajšie vnemy akoby ustanú, rozum sa odpúta od zeme a pozdvihne sa k nebu a celý sa ponorí do rozjímania duchovného sveta.“ To nie je nejaká náboženská romantika, ale znovuobnova Božej moci. Preto je pôst potrebný. Preto viedol Duch Svätý Ježiša na púšť k pôstu. On sa pôstom nepotreboval zdokonaliť, veď bol Boží Syn. Na púšť k pôstu vykročil kvôli nám. To nás malo toto púštne obdobie posilniť. To nám ukázal ako nechať vstupovať Božiu moc do svojho života, aby nás potom sprevádzala a zjavovala sa v nesení radostnej zvesti.

Pôstny čas bude najlepším časom, aby sme nechali zaznieť silu evanjelia, aby sme Božie slovo nechali zostúpiť do srdca. Bude to čas pre vykročenie v stopách Ježiša, aby sme sa ním nechali inšpirovať jeho konaním, jeho láskou, jeho modlitbou, jeho obetou. Tak pre nás pôst nebude len nejakým ťažkým časom sebazapierania, ale vstupom do duchovného sveta a naplnením Božou mocou, ktorú potrebujeme a ktorú potrebuje tento svet.


Juraj Pluta
CHARIZMA 1/2015

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.