Pôst a srdce
Keď sa Ježiša pýtali, ktoré prikázanie je najdôležitejšie, odpovedal – Milovať Boha a blížneho ako seba samého. Tu sa nám naznačuje, v čom je podstata nášho života. V živote sa nám budú vždy prelínať tri základné vzťahy. Vzťah k Bohu, k blížnemu a k sebe. Tieto vzťahy potrebujú byť živé a zdravé.

Práve pôst je čas prehodnotiť a skúmať kvalitu týchto dôležitých vzťahov. To sa najlepšie dá vtedy, ak vstúpime do svetla Ducha Svätého. On nás vovádza do každej pravdy. Vstup do jeho svetla sa ponúka vo výzve proroka Joela - ... obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, ...(Joel 2, 12-13). Pôst je časom obrátiť sa na Pána. Joel dobre vedel, prečo sa má tento krok spájať s ľudským srdcom.
Ježiš kládol dôraz na srdce. Tvrdil, že z neho vychádza to, čo môže poškvrniť. Takže zo srdca vychádza aj to, čo môže voviesť do pravdy vo vzťahu k Bohu, blížnemu a sebe samému. Tým je láska. Aby základné vzťahy stáli v kvalite lásky, potrebujeme obnovu vnútra.
Obrátiť sa na Pána svojím srdcom je krok pokánia, uzdravenia srdca. To si bude vyžadovať roztrhnúť srdce. Dôležité je mať túžbu spoznať pravdivý stav nášho srdca. Roztrhnutie je nastavenie zrkadla svojmu srdcu. Sv. Izichios Sinajský hovorí – Tak ako ten, kto uprostred davu drží zrkadlo a pozerá do neho, vidí nielen svoju tvár, ale aj tváre tých, ktorí pozerajú do zrkadla spolu s ním, tak aj ten, kto pozerá do svojho srdca, vidí v ňom nielen svoj vlastný stav, ale tiež temné tváre démonov.
Nepriateľom sa treba pozrieť priamo do očí, priznať ich tváre a zabojovať. Tým bojom je pokánie, plač a nárek, zriekanie. Vtedy dávame priestor Duchu Svätému v našom srdci. Sv. Maxim Vyznávač tvrdí – Keď Boh prichádza do takéhoto srdca prebývať, preukazuje mu poctu tým, že do neho skrze Ducha Svätého vyrýva svoje vlastné písmená, tak ako to urobil v prípade Mojžišových kamenných tabúľ.
Náš pôst a pokánie umožní, aby sa naplnili v našom živote slová proroka Ezechiela – A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás, odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. (Ez 36, 26-27)
Nech nás vždy pôst otvára k tomu, aby Boh mohol v nás spôsobiť to, že budeme kráčať podľa jeho nariadení, zachovávať jeho výroky a plniť ich – Milovať Boha a blížneho ako seba samého.


Juraj Pluta
CHARIZMA 1/2013

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.