Natanael
10.10.2013

„Budete sa venovať službe slova a modliť sa spolu.“ Zdalo sa mi to neuskutočniteľné, keďže som bola vo farnosti nová a nikoho som nepoznala. Po krátkom čase ma oslovili v kostole čítať Božie slovo a v srdci som počula: „Choď!“ Vtedy som pochopila, že Božie slovo sa začína napĺňať.

Ivetka: Pán ma poslal uskutočniť jeho plán. Ďakujem mu za dar viery a všetky milosti, ktoré mi dal, za milosť vedenia cez Božie slovo. Všetko sa začalo pol roka po vyliatí Ducha Svätého do môjho života, vtedy som bola čerstvou členkou spoločenstva Ezechiel. Vtedy prišli problémy s bývaním v Nitre, čas rozhodovania, kam ísť. Prosila som o modlitbu a v Božom slove som dostala odpoveď: „Choď za mesto!“ Slovo ma preniklo a vedela som, kam ísť. Prijala som Boží plán a s rodinou sme sa presťahovali v roku 2004 do Cabaja.
Modlila som sa, ako slúžiť na tomto mieste. Dostala som odpoveď v Božom slove: „Budete sa venovať službe slova a modliť sa spolu.“ Zdalo sa mi to neuskutočniteľné, keďže som bola vo farnosti nová a nikoho som nepoznala. Po krátkom čase ma oslovili v kostole čítať Božie slovo a v srdci som počula: „Choď!“ Vtedy som pochopila, že Božie slovo sa začína napĺňať.
Po troch rokoch služby lektorky mi po modlitbe prišla esemeska od dvoch mladých, aby som sa prišla k nim modliť.
Tak vzniklo spoločenstvo Natanael. Pán sa o nás staral a privádzal postupne ľudí, ktorí zažívali jeho uzdravujúcu lásku a život v Duchu Svätom. Dnes je to už šesť rokov, čo sa stretávame a chválime Pána za jeho lásku. Členovia spoločenstva nie sú len z farnosti, máme aj vytrvalých cezpoľných. Stretávame sa každú stredu. V súčasnosti je nás deväť, niektorí sú ťažko chorí alebo na materskej dovolenke, takže sa s nami spoja na modlitbe na diaľku. Stretávame sa u mňa doma. V minulosti sme sa stretali aj na fare, ďakujeme Bohu za nášho pána farára Štefana Bukovana, ktorý nás prijal, za jeho lásku a pomoc.
Spoločenstvo Natanael má službu vo farnosti - v kostoloch: lektori, kostolník, miništrant, speváčka... a modlíme sa za farnosť, našich kňazov, chodíme na stretnutia Obnovy slúžiť modlitbou príhovoru. Obracajú sa na nás ťažko chorí, závislí, rodiny v otroctvách zla a rôzni trápení ľudia. Naše spoločenstvo je otvorené pre každého, koho Pán pošle.
Minulý rok prišiel na spoločenstvo kňaz, povolaný z našej farnosti, rodák z Cabaja, ktorý nám svedčil, ako pred mnohými rokmi (1985), keď ešte nebol kňazom, na kolenách pred oltárom prosil Boha o spoločenstvo, ktoré by sa modlilo za farnosť. Ďakoval Pánovi, že ho vypočul a požehnal spoločenstvo Natanael.
Jarko:
Skrze spoločenstvo mi Pán dal a neustále dáva neuveriteľne veľa milostí a požehnania pre môj život a taktiež pre životy druhých ľudí. Je pre mňa obrovským darom od Boha.
Alenka: Spoločenstvo je pre mňa veľká milosť, ktorú som dostala v ťažkých chvíľach môjho života. Tu čerpám lásku Boha, radosť Ducha Svätého a ďakujem Bohu za oporu v členoch, ktorí ma prijali s láskou.
Janka: Spoločenstvo je pre mňa dar od Boha. Jemu ďakujem za dar viery a modlitby v spoločenstve, ktorá má veľkú silu. Pán požehnáva skrze modlitby v spoločenstve moju rodinu.
Anička: Spoločenstvo mi dáva pokoj duše. Prehĺbilo mi lásku k Pánu Bohu a dalo dar rozlišovania.
Milan: Skrze spoločenstvo ma Pán napĺňa pokojom a radosťou zo života. Ďakujem mu za živú vieru.


Iveta Kovarová
CHARIZMA 3/2013

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.