Stretnutie vedúcich spoločenstiev 2017
18.03.2017

V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa 18. marca 2017 konalo stretnutie vedúcich spoločenstiev Nitrianskej diecézy.

Chvály sprevádzali aj milosti uzdravenia a modlitby príhovoru. Neskôr zazneli výklady daru obrazov. Prítomným sa potom prihovoril Mons. Peter Brodek. Spomenul istého biskupa, ktorý hovoril, že vníma Cirkev vo svojom meste ako spoločenstvo veriacich, ktorí si zvykli na ustálenosť a oni – kňazi ju udržiavajú a tento biskup si prial, aby Cirkev nezostala stáť na mieste, ale išla dopredu. Poukázal na súčasný cieľ spoločenstiev: „ísť na perifériu“, ako povedal aj pápež František. Na perifériu, o ktorú sa nikto nezaujíma, nie sú to naše kostoly, ale miesta, kde nikto nechodí a neponúka Božieho Ducha. „Nekrúťme sa len okolo seba a svojho spoločenstva,“ dodal.
Mons. Brodek vyzval prítomných k tomu, aby spoločenstvá mali dobrú katolícku formáciu a boli pevne zakorenené v Katolíckej cirkvi. Pokora je kľúčovým znakom na zistenie správnosti cesty, pretože človek, ktorý je povolaný na veľké veci nezatieňuje Pána. Nikdy nesmieme zatieňovať Pána, ani pri modlitbách, ani pri chválach... inak sa staneme počúvajúci, rešpektovaní, ale nebudeme konať dielo Božie. Nikdy nespochybňujme autoritu Svätého Otca.

V prednáške Mons. Peter Brodek predstavil prítomným vzácny pápežský dokument, ktorý vyšiel v máji 2016, napísaný Kongregáciou pre náuku viery Iuvenescit Ecclesia (Cirkev sa omladzuje) – na podnet pápeža Františka, ako list biskupom Katolíckej cirkvi o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie Cirkvi. Rieši dve veci: hierarchiu a charizmy v Katolíckej cirkvi. Cirkev sa omladzuje silami evanjelia a Duch ju obnovuje darmi. Má nás znepokojovať, že naši ľudia žijú bez evanjelia. Sme pozvaní byť Cirkvou, ktorá vychádza – misijná činnosť, hlásať tým, ktorí nepočuli o Ježišovi. Charizmy dokážu vzbudiť a živiť vieru Božieho ľudu. Každý zázrak otvára srdce pre vieru. Cirkev rastie na základe presvedčivosti, nie presviedčania. Kto prijal dar vodcovstva, má bdieť nad správnym používaním darov. Cirkev budujú apoštoli a proroci. Charizmatické dary sú dary lásky pre druhých. Pokora znášať utrpenie je kritériom pravosti charizmy. Vyzval prítomných k aktívnemu zapájaniu sa do života farnosti alebo periférie. Pripomenul, že tento dokument je abeceda, ktorú má každý vedúci spoločenstva zvládnuť.
Následne sa vedúci spoločenstiev zdieľali o zázrakoch, ktoré Boh koná v ich živote. V bloku informácií Mons. Peter Brodek predstavil Vladimíra Malíka ako zástupcu na usmerňovanie spoločenstiev Nitrianskej diecézy. Ako kontaktná osoba so spoločenstvami zostáva Oľga Krekáňová. Za organizovanie seminárov Obnovy v Duchu Svätom je zodpovedná Katarína Kmetzová. V Rade KCHO nás budú zastupovať: Mária Bernátková, Ján Bernátek a Oľga Krekáňová. Kontaktná osoba s inými hnutiami a pomoc pri organizovaní akcií je Ľubica Cibuľová. Zodpovedný za spev a hudbu je Vladimír Malík a Peter Liška. Časopis a webovú stránku spravujú manželia Andrea a Peter Teplanoví. Pastierom zostáva Mons. Peter Brodek a duchovnú službu spoločenstvám majú kňazi Juraj Pluta a Michal Šrank.

27. mája počas predturíčneho stretnutia spoločenstiev Nitrianskej diecézy v Kostole sv. Gorazda v Nitre bude rozposlanie učeníkov, ktorí absolvovali seminár Obnovy v Duchu Svätom a požehnanie vedúcich spoločenstiev.

Nový ročník Školy charizmatickej modlitby začne v septembri a zúčastniť sa ho môže každý, kto má záujem a absolvoval seminár Obnovy v Duchu Svätom.

Púte do Ríma sa zúčastní 150 účastníkov a zodpovedná za organizáciu je Marta Rutkovská.

Podujatie bolo ukončené svätou omšou. V homílii Vdp. Michal Šrank v Podobenstve o márnotratnom synovi poukázal na osobu, ktorú často prehliadame – sluhu otca, ktorý hovorí, čo sa stalo. Nie každý zo sluhov chápe konanie otca. My sme služobníci Boha Otca a to, ako pozeráme na svet, ak nepoznáme svojho Pána, nemôžeme sprostredkovať pravdivý obraz o Ňom. Ak závidím Božiu milosť, ponúkam nemilosrdný pohľad. Sme pozvaní slúžiť, ale aj prežívať vzťah Boha k synovi a jeho milosrdenstvo sprostredkovať iným. Máme vedieť vysvetliť: „Áno, takýto je Otec a patrí sa radovať návratu márnotratného syna."


-aj-


foto: -aj-
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.