Aktívny oddych s Pánom
19.10.2019

V Kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne sa každoročne v októbri stretajú spoločenstvá a priatelia Obnovy v Duchu Svätom. Tento rok mnohých priviedla túžba po živom stretnutí s Pánom, iní sa nevedeli dočkať prednášky, niektorí potrebovali modlitbu, ďalší túžili po uzdravení.

Počas rannej charizmatickej modlitby Peter Liška, kapelník „Kapely bez mena“, povedal: „Sme pozvaní na aktívny oddych s Pánom, a kde sa spievajú chvály, stretá sa celá Cirkev – nebeská i pozemská.“

Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy, zaujal prítomných prednáškou: „Rozlišovanie v Duchu Svätom“. Vysvetlil, ako hľadať Božiu vôľu v našom živote, ako sa správne rozhodovať. Inak sa rozhoduje cholerik, často okamžite a inak melancholik, ktorý, keď sa po týždni rozmýšľania rozhodol, stále sa pýta, či správne.

Mierou úspechu kresťana je naplniť v živote Božiu vôľu, a preto by sme si mali vziať poučenie aj od pátra Pia, ktorý ako odpoveď na otázku: „Máš pre mňa zvláštne posolstvo? Odpovedal: „Buď vôľa Tvoja.“ Veď Božia vôľa je láskyplný plán zameraný na našu spásu. Aj samotný Kristus pripomenul apoštolom, že jeho pokrmom je plniť vôľu Otca. Vždy rozlišoval v modlitbe, utiahnutý na tichom mieste, kam ísť a kam nie, čo robiť a čo nerobiť.

Na správne rozlíšenie potrebujeme primeraný čas a niekedy aj charizmu poznania – rozlíšenia. Tak ako svätý Pavol mal dvakrát Svätým Duchom bránené hlásať slovo v Ázii, a potom dostal v noci videnie: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám.“ Tak Pavol mení smer cesty, ale nie poslanie. Prednášajúci vyzval prítomných, aby rozlišovali, kde sú otvorené srdcia, a tam máme otvoriť ústa. Taktiež ponúkol praktické rady, ak rozlišujeme medzi dvomi dobrými možnosťami pred Pánom, mali by sme sa zastaviť pri jednej, akoby mala zvíťaziť a sledovať hnutia srdca a po čase dať miesto druhej a indikáciou srdca je prevládajúci vnútorný pokoj pri jednej z nich.

Pri rozlišovaní je dôležité pripraviť pôdu z prirodzenosti (prirodzená schopnosť úsudku) nadprirodzenému poznaniu z Ducha. Schopnosť rozlišovať je ovocím, ak človek verne dlhodobo žije s Bohom. Niekto dostal charizmu rozlišovania a niekedy pomôže duchovná autorita, pridaním modlitby, aby vec rozlíšili. Pri rozlíšení povolania je vernosť našou cestou. Dôležitá je aj naša úprimná snaha o život v milosti a skúmanie vlastného srdca a overovanie si rozhodnutí – ako Gedeon, keď chcel od Pána jednoznačné znamenie, či ísť do boja. „Duch Svätý nás vedie k ovociu dobrých rozhodnutí.“

Počas adorácie v poklone pred Ježišom Duch Boží zjednocoval srdcia. Boh vnukal poznanie, koho práve uzdravuje a slová zasahovali dušu i telo. Potom Mária Bernátková poďakoval členom redakčnej rady za tvorbu časopisu Charizma, keďže časopis ukončil svoju činnosť a posledné číslo vyšlo práve teraz v októbri. Modlitbové skupinky sa hneď poobede prihovárali u Pána za každého, kto potreboval pomoc. Viacerí prišli svedčiť o uzdravení, ktoré zažili počas adorácie. Zaujímavé boli aj otázky prítomných, na ktoré odpovedali kňazi Peter Brodek a Michal Šrank.

Svätá omša korunovala trenčianske stretnutie. V homílii kňaz Miroslav Kukla, spomenul, ako prišiel poobede do modlitbovej skupinky, modlili sa za neho a veľmi silne na neho zapôsobilo, keď sa jeden pán modlil v jazykoch – hebrejsky - slová piesne, ktorú on má veľmi rád a modlí sa ju každý deň.

Všetkých vyzval k zamysleniu sa nad tým, či je Ježiš naozaj náš Pán, či mu dávame skutočne prvé miesto v živote, ktorý nám dal. Ak áno, mali by sme to vedieť vyznať aj vo svete, nielen pred veriacimi. Uviedol príklad z vlastného života, keďho na pošte ženyspoznali a pozdravili: „Pochválený buď Ježiš Kristus!“ Muž, ktorý tam bol sa na neho zvláštne pozrel. Keď vyšiel z pošty, čakal ho ten pán a spýtal sa, či je kňaz. Potom mu so slzami v očiach vyrozprával, ako sa s ním žena rozviedla, nechala mu dve malé deti a opýtal sa: „Ako to Boh mohol dopustiť?“ „Nemal som slov. Navrhol som mu, že sa budem za neho modliť.“ V nákupnom centre mu dal ruku na plecia a modlil sa. Išla okolo farníčka a spýtala sa, či sa môže tiež modliť. A kde sa dvaja, traja modlia, tam je prítomný Ježiš, preto potrebujeme Cirkev. Na záver vyzval prítomných: „Prosme Ducha Svätého, nech je stále prítomný v nás, aby sme sa nehanbili svedčiť, že Ježiš je náš Pán.“

„Pane, daj, aby tento chrám Ducha Svätého bol plný, aby všetci videli, že sa tu svieti,“ boli slová jedného z modliacich sa počas adorácie a prítomní naozaj odchádzali zo stretnutia v Trenčíne so znovu zažatým svetlom v srdci.


-aj-

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.