Deň duchovnej obnovy a posilnenia
15.02.2020

Duchovná rodina spoločenstiev Nitrianskej diecézy sa stretla 15. februára na formácii a vzájomnom zdieľaní v kláštore v Hronskom Beňadiku. Na záver podujatia bolo slávnostné rozposlanie učeníkov, absolventov seminára Obnovy v Duchu Svätom pre mladých.

Mons. Peter Brodek, rektor Baziliky sv. Benedikta i celého kláštorného komplexu, privítal prítomných a stretnutie začalo charizmatickou modlitbou. Hudobne podujatie sprevádzala „Kapela bez mena“ pod vedením Petra Lišku.

Celé stretnutie malo najmä formačno-pracovný nádych, spoločenstvá získali usmernenia a informácie o ďalšom smerovaní. Presne na poludnie v nádhernej gotickej bazilike bolo slávenie svätej omše, ktorú celebroval Mons. Peter Brodek a koncelebrovali Vdp. Michal Šrank a Vdp. Michal Peťovský. Potom, kto mal záujem, mohol sa pomodliť aj v Kaplnke Kristovej krvi.

Ďalší formačný príhovor Mons. Petra Brodeka bol venovaný téme vedenia spoločenstva – priebehu stretnutia, napr. odporučil, aby spoločenstvo začínalo modlitbu vždy presne a netrvalo dlhšie ako hodinu a pol, spoločenstvá by mali byť služobné a nie uzavreté - modliace sa iba za členov, ale mali by sa modliť aj za iných. Ak spoločenstvo rastie a má viac ako 15 členov, je dobré ho rozdeliť, pretože, keď je už veľa členov spoločenstva, čas modlitby aj zdieľania sa predlžuje a nemusí mať každý možnosť predniesť svoj problém. Vedúci pri narastajúcom spoločenstve by si mali už dopredu vybrať niekoho, koho pripravia na vedenie nového spoločenstva. Povzbudil všetkých, aby spoločenstvá počas piesní načúvali Duchu Svätému. Otváranie Svätého Písma, by nemala byť iba časť programu, ale otvoriť by ho mal člen spoločenstva, ktorý to práve pociťuje. Zároveň upozornil na základné rozlišovacie znaky Katolíckej charizmatickej obnovy v porovnaní s inými charizmatickými hnutiami, a to sú úcta k Eucharistii a k Panne Márii.

Po ďalšej charizmatickej modlitbe nasledovala adorácia. Program stretnutia ukončilo rozposlanie učeníkov. Každý absolvent seminára Obnovy v Duchu Svätom pre mladých bol vyzvaný po mene a kňaz prečítal jeho službu, ktorú si zvolil na jeden rok a dal mu požehnanie. Služby boli rôzne: napr. navštevovať domov dôchodcov, slúžiť pri oltári ako miništrant, modliť sa za neveriacich, modliť sa za mladých z farnosti - ktorí trpia závislosťami, slúžiť spevom na sv. omši, modliť sa za kňazské povolania, čítať Sväté Písmo v chráme, roznášať večere bezdomovcom v Charite sv. Rafaela, evanjelizovať dobrými skutkami a Božím Slovom, byť animátorom birmovancom, modliť sa za rozvedené manželské páry - aby nestratili vieru, modliť sa za farnosť, evanjelizovať na facebooku Božím Slovom - vytvorením aplikácií...

Pred záverečným požehnaním brat Imrich dostal požehnanie na vedenie nového spoločenstva v Nových Zámkoch.


Ján Teplan

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.