Veľkonočné trojdnie 2020
13.04.2020

Na Slovensku sa v tomto roku neslávili veľkonočné obrady verejným spôsobom. Veriaci mali možnosť sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej Televízie Lux, katolíckeho Rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Ich cieľom bolo napomôcť zbožnému prežitiu veľkonočných sviatkov v domácnostiach. Tiež boli k dispozícii texty domácej liturgie, ktorú sa mohli v súkromí modliť rodiny alebo jednotlivci.

Prinášame vám záznamy obradov Veľkonočného trojdnia z Baziliky sv.Benedikta v Hronskom Beňadiku:

Zelený štvrtok (9.4.2020) - Svätá omša na pamiatku Pánovej večere

Veľký piatok (10.4.2020) - Slávenie utrpenia a smrti Pána

Biela sobota (11.4.2020) - Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa (12.4.2020) - Svätá omša v Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania„Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi.
A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“

(Neh 8, 10)

Domáca cirkev

Sväté písmo dosvedčuje, že prví kresťania sa stretávali v súkromných domoch. Apoštol Pavol v úvode svojho listu Filemonovi pozdravuje aj cirkev, „ktorá je v tvojom dome“ (porov. Flm 1). Podľa Skutkov apoštolov dom Lýdie sa stal centrom kresťanského spoločenstva vo Filipách (porov. Sk 16, 12 - 15).
Keďže kresťanstvo sa prvé tri storočia nemohlo slobodne šíriť a budovať chrámy, domáce cirkvi sa stali:

1. Miestom modlitby a slávenia Eucharistie;

2. Ohniskami viery, kde sa ohlasovalo evanjelium a uskutočňovala kresťanská výchova;
3. Sociálnym prostredím, kde sa stretávali veriaci a vzájomne si pomáhali;
4. Príbytkom pre ohlasovateľov evanjelia; 

5. Základom a vzorom pre budúce farnosti a spoločenstvá.
Usilujme sa, aby aj naše rodiny boli takýmito ohniskami živej viery a modlitby, školou vzájomnej lásky a kresťanských čností.

Náuka Cirkvi

V rodine, ktorú možno nazvať domácou cirkvou, majú byť rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti a majú pestovať povolanie vlastné každému z nich a s osobitnou starostlivosťou duchovné povolanie. (II. vatikánsky koncil, Lumen gentium, 11. bod)

Duch Svätý, ktorý sa vylieva pri slávení sviatostí, je živým prameňom a nevyčerpateľným pokrmom nadprirodzeného spoločenstva, ktoré veriacich zhromažďuje a spája s Kristom a medzi sebou v jednote Božej Cirkvi. Kresťanská rodina zjavuje a uskutočňuje cirkevné spoločenstvo, preto ju možno a treba nazývať „domácou cirkvou“. (Ján Pavol II., Familaris consortio, 21. bod)

Všetci by sme mali byť schopní povedať, na základe toho, čo sme prežili v našich rodinách: „Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám“ (1 Jn 4, 16). Len vychádzajúc z tejto skúsenosti bude môcť pastorácia rodín dosiahnuť, aby boli rodiny zároveň domácimi cirkvami i evanjelizačným kvasom v spoločnosti. (František, Amoris laetitia, 290. bod)


František Trstenský
kňaz Spišskej diecézy


foto: Bazilika sv.Benedikta

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.