CHARIZMA 1/2012

Úvodník


Obnovujme Kristovho ducha v nás
Nedávno, keď som sa pripravoval na sviatosť zmierenia, natrafil som v jednom spovednom zrkadle na tieto otázky: Dávaš pravidelne a neustále viac priestoru Kristovmu Duchu v sebe? Akým spôsobom to robíš? Uvedomil som si pri tom, že nestačí sa len vzdávať jedla, pozerania, hovorenia, počúvania, oddychovania a mnohých iných potrieb či záujmov a obetovať toto zriekanie Bohu. Ale je dôležité vzdávať sa týchto vecí preto, aby sme dali Kristovmu Duchu viac miesta v sebe, aby sme sa napríklad viac modlili, viac čítali Sväté písmo, mali viac času pre Najsvätejšiu Eucharistiu a vykonávali viac skutkov milosrdenstva a pod.. Teda naše úsilie, úplne sa rozplynúť vo svete, by sme mali ovládať Duchom, aby sme naplno slúžili svetu bez toho, aby sme ním boli kontrolovaní a ovládaní. Inými slovami povedané, máme neustále obnovovať Kristovým Duchom svoj osobný život i život v spoločenstve. Jedno aj druhé musí ísť ruka v ruke. Ak nebudeme totiž obnovovať svoj osobný život, tak ťažko budeme môcť prispieť k obnove spoločenstva. Ak nebudeme prispievať k neustálej obnove spoločenstva, tak frustrácia a znechutenie ovplyvnia aj náš osobný život viery. Spoločenstvo už viac nebude pevným pilierom, lebo základy tohto piliera – osobný život členov spoločenstva – budú narušené. To, čo bude potom držať spoločenstvo pohromade, už nebude Kristov Duch, ale len akási zotrvačnosť.
Verím a mám nádej, že aj nasledujúce riadky nám pomôžu k obnoveniu Kristovho Ducha v nás – v osobnom živote i v našich spoločenstvách.

Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.