CHARIZMA 3/2012

Úvodník


Sv. otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery, ktorý bude trvať od 11. októbra 2012 až do 24. novembra 2013. Prečo práve 11. október? Lebo je to deň 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a 20. výročia vydania Katechizmu Katolíckej cirkvi. Aj koncil aj katechizmus nám prináša veľa informácií o viere, o tom, čo je viera, ako ju máme žiť, ako ju máme rozvíjať a pod.. No sú to informácie, ktoré samy o sebe nemajú silu sprostredkovať nám vieru, čo dosvedčuje aj fakt, že mnohí majú vieru, ktorá pôsobí viac-menej len v rovine intelektu. Môžeme povedať, že majú doktrinálne správnu vieru. Títo ľudia sa podobajú zákonníkom a farizejom, ktorým sa nik nevyrovnal v znalosti zákona. Áno, takáto viera má naozaj veľkú hodnotu, ale to ešte nie je plnosť viery, o ktorej nám hovorí Božie slovo. To, čo tu ešte chýba, je obrátenie sa k Ježišovi svojím srdcom.
Na druhej strane musím zase konštatovať, že mnohí kresťania majú vieru v Boha, ale málo vedia o Bohu. Teda ich viera má veľmi malý obsah; je niečím neurčitým, hmlistým, všeobecným až abstraktným. A práve preto títo ľudia nevedia, v akých konkrétnych veciach môžu veriť Bohu. Nie sú schopní žiadať a ani prijímať od Boha to, čo im On chce dať. Sú ako Samaritánka, ktorú Ježiš stretol pri studni. Jej vzťah s Kristom spočíval iba v rovine telesných potrieb; chcela od neho iba obyčajnú vodu, aby nemusela chodiť znovu k studni. Preto jej Ježiš hovorí: „Keby si vedela...“ (Jn 4,10). Áno, keby sme vedeli, čo všetko nám môže dať, žiadali by sme a prijali by sme od neho dar jeho samotného i Otca, skrze dar živej vody Ducha.
Ak si k tomu všetkému ešte uvedomíme, že viera je vlastne osobné rozhodnutie prijať zvláštnu, ale i úžasnú správu o láske, tak potom by sme sa mali vložiť do prežívania i praktizovania svojej viery celí. To znamená zapojiť svoj intelekt, aby sme stále viac spoznávali, kto a aký je Boh – jeho lásku k nám; zapojiť svoju vôľu, aby sme stále chceli aj my milovať jeho – odpovedať na jeho lásku; zapojiť svoje emócie, aby nasledovali naše rozhodnutia lásky. Preto vyslovujem želanie, aby nás milujúci nebeský Otec skrze nasledujúce riadky naplnil novým poznaním, posilnil i povzbudil našu vôľu a uzdravoval naše zranené emócie.

Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.